projekty domów jednorodzinnych, szeregowych, garaży
Kredyt hipoteczny - wprowadzenie
Kredyt hipoteczny cześć I
kredyt Hipoteczny cześć II
Kredyt hipoteczny część III
Słownik terminów bankowych

Aneks

Bankowa stopa referencyjna

Cesja ubezpieczenia

Deklaracja wekslowa

Deprecjacja

EURIBOR

Hipoteka

Hipoteka kaucyjna

Hipoteka zwykła

Kapitalizacja odsetek

Karencja

Kredyt denominowany

Kredyt konsolidacyjny

Kredytobiorca

Księga Wieczysta

LIBOR

Marża

Okres kredytowania

Okres odsetkowy

Okres przejściowy

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie zmienne

Prolongata

Promesa kredytowa

Przewalutowanie

Rata kredytu

Raty kapitałowe

Raty odsetkowe

Raty malejące

Raty równe

Realna stopa oprocentowania

Rynkowa stopa referencyjna

Ryzyko kursowe

Rzeczywista roczna stopa procentowa

Stopa bazowa

Transza

Ubezpieczenie kredytu

Wartość nieruchomości

Weksel in blanco

WIBOR

Wierzyciel

Wkład własny

Współczynnik LTV

Zabezpieczenie przejściowe (tymczasowe)

Zadłużenie

Zdolność kredytowa

mailto:projekty@kreocen.pl
www.hipotekaplus.pl
www.comperia.pl
  strona główna > artykuł: Słownik terminów bankowych

informacje o kredytach

Słownik terminów bankowych
  Aneks
- zmiana warunków umowy dokonana w formie pisemnej. Aneks podpisywany jest w przypadkach, gdy Kredytobiorca np. zmienia walutę kredytu, dokonuje wcześniejszej spłaty itp.
  Bankowa stopa referencyjna
- stopa procentowa, służąca jako podstawa wyznaczania stałej stopy procentowej dla kredytu w kolejnych Okresach Obowiązywania Stopy Procentowej. Jest to stawka rocznych płatności stałych IRS (Interest Rate Swap), dla odpowiedniego Okresu Obowiązywania Stopy Procentowej (2,3,4,5 lat). Stawka ustalana jest na podstawie wysokości długoterminowych stóp oprocentowania środków na rynku międzybankowym, rozumiana jako największa wartość z cen oferowanych (offer price) przez brokerów i inne instytucje rynku finansowego.
  Cesja ubezpieczenia
- przeniesienie praw przysługujących Kredytobiorcy z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz banku

  Deklaracja wekslowa
– deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do sposobu wypełnienia weksla.

  Deprecjacja
- w systemie zmiennych (płynnych) kursów, spadek wartości kursu walutowego. Jej przeciwieństwem jest aprecjacja.

  EURIBOR
- (Euro Interbank Offered Rate) stopa procentowa po jakiej największe banki w strefie EURO są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w euro na ustalony okres. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków ze strefy euro.
  Hipoteka
– ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Wniosek do sądu o dokonanie wpisu może być złożony przez właściciela nieruchomości lub bank udzielający kredytu. W bankowości hipoteka jest formą zabezpieczenia wierzytelności banku przede wszystkim kredytów hipotecznych.
  Hipoteka kaucyjna
– hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieoznaczonej - wpisana do księgi wieczystej
  Hipoteka zwykła
– hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności oznaczonej co do rodzaju i wysokości – wpisana do księgi wieczystej.
  Kapitalizacja odsetek
– dopisywanie należnych odsetek do zadłużenia z tytułu np. zaciągniętego kredytu. Kapitalizacja powoduje zwiększanie zadłużenia.
  Karencja
– wskazany w umowie kredytowej okres zawieszenia spłaty kredytu. W tym okresie Kredytobiorca spłaca jedynie odsetki. Niekiedy stosuję się również karencję w spłacie odsetek.
  Kredyt denominowany
- kredyt udzielony w walucie obcej przeliczonej na walutę polską wg aktualnego kursu. Kredyt taki jest oprocentowany wg stóp procentowych odpowiednich dla wybranej waluty obcej.
  Kredyt konsolidacyjny
- Kredyt występujący w ofercie niektórych banków, którego celem jest spłata zadłużenia z tytułu kilku kredytów zaciągniętych na różne cele (np. kredyt mieszkaniowy, kredyt na zakup samochodu, kredyt na zakup sprzętu AGD), zabezpieczenia ich hipoteką oraz ujednolicenia oprocentowania. Zazwyczaj kredyt konsolidacyjny jest nieco droższy od mieszkaniowego. Operacja taka prowadzi do wydłużenia czasu spłaty zobowiązań i tym samym zmniejszenia sumy miesięcznych spłat.
  Kredytobiorca
- osoba fizyczna lub prawna zobowiązana do spłaty wierzycielowi (bank) długu pieniężnego. Zobowiązania te w relacji Kredytobiorca-bank wynikają głownie z umów cywilnoprawnych i kredytowych.
  Księga Wieczysta
– urzędowy rejestr prowadzony w celu określenia stanu prawnego nieruchomości (domu, mieszkania, działki). Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone przez wydziały wieczysto-księgowe sądów rejonowych.
  LIBOR
– (London Interbank Offered Rate) stawka dla terminów 1M, 3M, 6M i 12M z rynku międzybankowego, podawana na stronie „LIBO 01” serwisu REUTERS z godziny 11.00 czasu londyńskiego, ustalana przez British Bankers Association (BBA), przyjęta w Banku stopa referencyjna dla potrzeb ustalania oprocentowania kredytów w walutach wymienialnych – USD, CHF, EUR.
  Marża
- stała wartość wyrażona w punktach procentowych, ustalona przez bank.
  Okres kredytowania
- okres od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami.
  Okres odsetkowy
- okres obowiązywania stopy zmiennej lub stałej, odpowiednio do postanowień umowy, dla którego ustalana jest każdorazowo podstawowa stopa procentowa.
  Okres przejściowy
- okres obowiązywania zabezpieczenia przejściowego, ustanowionego do momentu uzyskania prawomocnego oraz prawidłowego wpisu hipoteki na rzecz Banku.
  Oprocentowanie stałe
- stopa według której oprocentowany jest kredyt, ustalona jako suma odpowiedniej dla danej waluty stopy referencyjnej i marży banku; nie ulegająca zmianie w określonym czasie.
  Oprocentowanie zmienne
- stopa według której oprocentowany jest kredyt, ustalana jako suma odpowiedniej dla danej waluty stopy referencyjnej (typu np. WIBOR, LIBOR) i marży Banku.
  Prolongata
- wydłużenie okresu kredytowania poza termin określony w umowie i określenie nowej liczby i wysokości rat lub zmiana terminu płatności rat kapitałowych kredytu oraz określenie nowej ich liczby i wysokości.
  Promesa kredytowa
- dokument zawierający zobowiązanie banku do udzielenia kredytu po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w tym dokumencie w określonym terminie.
  Przewalutowanie
- zmiana waluty kredytu na inną w trakcie okresu kredytowania.
  Rata kredytu
- łączna kwota raty kapitałowej i odsetkowej przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy (np. miesięczny lub kwartalny) lub rata odsetkowa przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy w okresie karencji.

Rata spłaty – patrz: raty kredytu.

Raty annuitetowe – patrz: raty równe.
  Raty kapitałowe
- kwota kapitału, jaką Kredytobiorca jest zobowiązany spłacić bankowi w określonych umową kredytową terminach.
  Raty odsetkowe
- kwota odsetek, którą kredytobiorca jest zobowiązany spłacić bankowi w określonych umową kredytową terminach. Wysokość raty odsetkowej zależy od wysokości oprocentowania ustalonego w umowie kredytu oraz pozostałej kwoty kapitału do spłaty.
  Raty malejące
- raty kapitałowo-odsetkowe w ramach spłaty kredytu, na które składają się równe raty kapitału (uzyskane przez podzielenie kwoty udzielonego kredytu przez liczbę rat określonych przez klienta) oraz malejące odsetki naliczane od aktualnej kwoty zadłużenia. Rata kapitałowa jest stała, a rata odsetkowa zmniejsza się z każdą następną ratą. Początkowo więc rata kapitałowo-odsetkowa jest największa i z każdą następną ratą maleje obciążenie dla kredytobiorcy.
  Raty równe
- obejmują spłatę kapitału i odsetek. W miarę spłaty kredytu udział raty kapitałowej rośnie, a raty odsetkowej maleje, przez co rata w całym okresie kredytowania jest dla Kredytobiorcy stała.
  Realna stopa oprocentowania
– określa oprocentowanie kredytu z uwzględnieniem inflacji.
  Rynkowa stopa referencyjna
- stopa procentowa oferowana na rynku międzybankowym przez grupę największych banków i stosowana przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów o stawce zmiennej (czyli WIBOR, LIBOR, EURIBOR).
  Ryzyko kursowe
- ryzyko występujące przy kredytach walutowych, ponoszone przez Kredytobiorcę w związku z możliwością wystąpienia zmiany kursu waluty, w której został zaciągnięty kredyt.
  Rzeczywista roczna stopa procentowa
- uwzględnia nie tylko oprocentowanie tzw. nominalne, ale również prowizję za przyznanie kredytu, opłaty manipulacyjne i przygotowawcze, sposób naliczania odsetek.
  Stopa bazowa
- stopa procentowa, służąca jako podstawa wyznaczania stopy procentowej zmiennej lub stałej, obowiązującej na ustalony okres. Stopą bazową dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu jest Rynkowa Stopa Referencyjna, a stopą bazową dla oprocentowania stałego Bankowa Stopa Referencyjna uzależniona od szeregu czynników związanych z sytuacją rynku kapitałowego, a w szczególności od rentowności obligacji Skarbu Państwa i odsetkowych instrumentów pochodnych.
  Transza
- część kwoty kredytu wypłacana zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem.
  Ubezpieczenie kredytu
- to jedna z form przejściowego zabezpieczenia spłaty wierzytelności. W razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, ubezpieczający zaś jest zobowiązany do przedstawienia warunków umowy kredytu.
  Wartość nieruchomości
- brana pod uwagę przy określaniu wysokości kredytu, odzwierciedlająca wartość zabezpieczenia tego kredytu. Jest ona określana przez osobę uprawnioną na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
  Weksel in blanco
- zawiera tylko niektóre elementy weksla, ale musi być co najmniej podpisany przez wystawcę , wraz z deklaracją wekslową jest przyjmowany do zabezpieczenia bankowi zwrotu kredytu. Dla jego ważności wystarczy podpis Kredytobiorcy na urzędowym formularzu. Z reguły nie wypełnia się kwoty i daty płatności, nie jest bowiem ona znana w momencie wystawienia. Nie jest również znana wymagalna na dzień płatności weksla kwota kredytu wraz z odsetkami. Opłata z tytułu wystawienia weksla wynosi np. 100 PLN dla sumy wekslowej nieprzekraczającej 100.000 PLN bądź np. 50 PLN dla sumy wekslowej nieprzekraczającej 50.000 PLN
  WIBOR
– (Warsaw Interbank Offered Rate) stawka dla terminów 1M, 3M, 6M i 12M z rynku międzybankowego czyli średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres. Wartość stóp procentowych ustalana jest zgodnie z "Regulaminem fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID" i podawana na stronie „WIBO” serwisu REUTERS z godziny 11.00 czasu środkowoeuropejskiego.
  Wierzyciel
- osoba fizyczna lub prawna uprawniona do otrzymania od dłużnika (Kredytobiorcy) należności w postaci świadczenia pieniężnego.
  Wkład własny
- stanowi różnicę pomiędzy kosztami przedsięwzięcia a kwotą kredytu.
  Współczynnik LTV
– (Loan-to-value ratio) współczynnik wartości kwoty kredytu hipotecznego do wycenionej wartości nieruchomości bądź do jej ceny sprzedaży. Przykładowo, jeżeli wyceniona wartość lub cena sprzedaży nieruchomości wynosi 100.000 PLN, a kwota kredytu hipotecznego 80.000 PLN, współczynnik LTV wynosi 80%.

  Zabezpieczenie przejściowe (tymczasowe)
- zabezpieczenie stosowane przez bank, najczęściej w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym do czasu prawomocnego wpisu hipoteki.
  Zadłużenie
- kredyt oraz inne należności, podlegające zapłacie przez Kredytobiorcę, w tym odsetki i inne koszty określone w umowie.
  Zdolność kredytowa
- przez zdolność kredytową bank rozumie zdolność Kredytobiorcy przy danych jego dochodach do obsługi spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi obciążeniami stałymi, w terminach spłaty określonych w umowie kredytu.
 
domy
domy parterowe
gotowe projekty domów
projekty dom
projekty domow
projekty domów 2-rodzinnych
projekty domów bliźniaczych
projekty domów dla dewelopera
projekty domów drewnianych
projekty domów energooszczędnych
projekty domów nowoczesnych
projekty domów parterowych
projekty domów podpiwniczonych
projekty domów szeregowych
projekty domów szkieletowych
projekty domów tradycyjnych
projekty domów wielorodzinnych
projekty domów z bali
projekty domów z poddaszem
projekty rezydencji
kontakt mapa serwisu polityka prywatności regulamin Portal kreoCEN.pl